^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

PSSE Leżajsk

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

PSSE Leżajsk

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest działanie w kierunku eliminacji ze środowiska bytowania człowieka czynników szkodliwych, mających wpływ na jego zdrowie, z równoczesnym podnoszeniem świadomości społeczeństwa o zagrożeniach zdrowotnych, przy zachowaniu wysokiego poziomu pod względem merytorycznym i jakościowym wykonywania zadań, w celu uzyskania maksymalnego stopnia satysfakcji społeczeństwa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku jest organem administracji publicznej należącym do struktur administracji zespolonej w powiecie. Obszar jego właściwości obejmuje powiat leżajski.

W ramach administracji zespolonej w powiecie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku podlega zwierzchnictwu Starosty leżajskiego.

W strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej organem wyższego stopnia w stosunku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leżajsku jest Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Leżajsku jest aparatem pomocniczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leżajsku. Działa w formie zakładu opieki zdrowotnej finansowanego z budżetu państwa (jednostka budżetowa), dla którego organem założycielskim jest Wojewoda Podkarpacki.

struktura