Programy Edukacyjne Oświaty Zdrowotnej -->

+48 22 25 00 115

PROFILAKTYKA CZERNIAKA 

czerniak obraz

Czerniak, co o nim wiemy: 

W Polsce co roku odnotowuje się około 50 tys. przypadków nowych zachorowań na nowotwory skóry, w tym 3 tys. zachorowań na czerniaki. Czerniak stanowi tylko 6% wszystkich nowotworów skóry, ale aż 80% chorych na czerniaki umiera z tego powodu. Liczba zachorowań na czerniaka w Polsce podwaja się co 10 lat. Wpływ na tę sytuację ma między innymi zmiana zachowań Polaków, w tym nadmierne opalanie, oddawanie się kąpielom słonecznym bez właściwej ochrony, a także korzystanie z solariów, szczególnie przez osoby w młodym wieku.

W ramach programu Akademia Czerniaka przygotowała dla nauczycieli konspekt lekcji edukacyjnej o czerniaku, tak aby mogli oni przeprowadzić lekcję w swojej klasie. Z kolei uczniowie, dzięki specjalnie przygotowanemu filmikowi oraz materiałom informacyjnym (ulotki, plakaty) dowiadują się, jak prawidłowo sprawdzać skórę by uchronić się przed czerniakiem.

Cel główny programu "Znamię? Znam je" 

Upowszechnienie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej wiedzy na temat profilaktyki czerniaka.

 Cele szczegółowe

 •  przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka zachorowania na czerniaka
 •  uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie
 •  uświadomienie wartości odpowiednich zachowań zdrowotnych i postaw

Realizatorzy 

Nauczyciel biologii, wychowania do życie w rodzinie, wychowania fizycznego lub inny nauczyciel posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej.

Sposób realizacji programu

 • Prezentacja programu na radzie pedagogicznej przez koordynatorów szkolnych
 • Opracowanie harmonogramu realizacji programu w poszczególnych klasach
 • Przeprowadzenie zajęć z młodzieżą, z wykorzystaniem scenariuszy zamieszczonych w poradniku
 • Omówienie charakterystyki czerniaka, ABCDE czerniaka –A- asymetria znamienia, B - brzegi poszarpane, nierównomierne, C - czerwony, czarny, niejednolity kolor, D – duży rozmiar, powyżej 6 mm, E - ewolucja, postępujące zmiany w znamieniu, zasady ochrony przed czerniakiem , samobadanie skóry, kto jest w grupie ryzyka zachorowania.
 • Indywidualne rozmowy z młodzieżą – w przypadku zgłaszania takiej potrzeby 
 • Pedagogizacja rodziców z zakresu w/w problematyki
 • Ewaluacja programu. Sprawozdanie do PSSE.

Link dla programu:  www.akademiaczerniaka.pl oraz  http://www.gwiazdanadziei.pl/index.php/znamie-znam-je

Poradnik programowy https://wsse.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2017/01/Czerniak-poradnik.pdf

Ulotka o czerniaku https://wsse.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2017/01/Czerniak-ulotka.pdf

Koordynator powiatowy programu - mgr Angelina Podkasany - st. asystent

tel. kontaktowy: (17) 242 07 54  wew. 44 

ARS program

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” dotyczy profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze), adresowany jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

Struktura programu oparta jest na 3 częściach, które mogą być zrealizowane w czasie 6 godzin lekcyjnych (minimum), istnieje możliwość wydłużenia czasu realizacji programu, jednakże górną granicą jest 12 godzin lekcyjnych. Cały program może zostać przeprowadzony w ciągu jednego dnia. W tej kwestii jest duża dowolność. Nie należy natomiast zbyt rozciągnąć w czasie realizacji programu, ponieważ jego oddziaływanie będzie mniejsze.

I część programu: „Życie i dobre zdrowie podstawowym warunkiem ludzkiej miłości".

II część programu: „Czy używanie substancji psychoaktywnych może popsuć ludzką miłość?” (centralnym zagadnieniem jest pokazanie strat, jakie substancje psychoaktywne mogą spowodować w zakresie więzi między mężczyzną a kobietą, jak mogą negatywnie wpłynąć na rozwój człowieka w zakresie tożsamości i zadań związanych z płcią). 

III część programu: „Substancje psychoaktywne a zdrowie prokreacyjne” (problematyka zdrowia w aspekcie wpływu obecnych wyborów życiowych – stylu życia – uczestników na zdrowie ich przyszłego potomstwa. Jakie skutki zdrowotne dla potomstwa mogą wywołać substancje psychoaktywne. Budzenie odpowiedzialności w kontekście przyszłych postaw rodzicielskich).

Program oparty jest na aktywizacji uczestników, którzy w wyniku zadawanych przez prowadzącego pytań, formułują tezy, są autorami komunikatów profilaktycznych.

Główne przesłanie programu: miłość wymaga troski, zadbania, jest pewnego rodzaju sztuką.

Materiały edukacyjne do programu:

 Koordynator powiatowy programu - mgr Natalia Weber - mł. asystent

tel. kontaktowy: (17) 242 07 54  wew. 44

Dopalacze mogą Cię wypalić !

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką dopalaczy polecamy stronę internetową opracowaną przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii:

www.dopalaczeinfo.pl

- www.narkomania.gov.pl/portal

oraz poniżej inne przydatne materiały, w których znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące tego niepokojącego zjawiska.

1. Bliżej siebie – dalej od narkotyków – poradnik dla rodziców

2. Nasze dzieci i zagrożenia – ulotka dla rodziców

3. Prawne aspekty używania przez młodzież substancji psychoaktywnych

4. Charakterystyka substancji psychoaktywnych występujących w środkach zastępczych

5. Obowiązek szkoły - profilaktyka zachowań dzieci i młodzieży

Gdzie szukać pomocy?

 • Antynarkotykowa Poradnia Internetowa - www.narkomania.org.pl
 • Antynarkotykowy Telefon Zaufania – 801 - 199 - 990 - czynny codziennie od 16.00 do 18.00
 • Bezpłatna Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej 800 - 060 - 800

 witaj szkolo

Przekroczenie progu szkoły to wielkie przeżycie nie tylko dla pierwszoklasisty, ale również dla jego najbliższych. Dlatego stąd pomysł realizacji programu „Moje dziecko idzie do szkoły”.

 
CEL GŁÓWNY PROGRAMU
 • Ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych u dzieci rozpoczynających naukę w szkole, ich rodziców i opiekunów.

 CELE SZCZEGÓŁOWE 

 • Podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia.
 • Uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych dzieci.
 • Przekonanie rodziców o słuszności działań profilaktycznych podejmowanych w szkole i w domu. 
ADRESACI PROGRAMU
 • Rodzice i opiekunowie dzieci rozpoczynających naukę w szkole
 •  Dzieci: 5 - latki, 6- latki, 7 –latki
 • Nauczyciele.

PARTNERZY

 • dyrektorzy szkół/przedszkoli, pedagodzy szkolni,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • pielęgniarki i higienistki środowiska szkolnego,
 • lokalne media,
 • lekarz stomatolog,
 • policja, straż i inni.

STRATEGIA, FORMY I METODY

 • spotkania z rodzicami,
 • zajęcia edukacyjne dla dzieci,
 • organizowanie aktywnych form wypoczynku,
 • akcja informacyjna w mediach

TREŚCI PROGRAMOWE

Dla dzieci:

 • higiena osobista,
 • I i II śniadanie,
 • bezpieczeństwo na drodze, w domu i w szkole,
 • ruch na świeżym powietrzu,
 • unikanie dymu tytoniowego
 • inne zagadnienia, w miarę potrzeb.
 

Dla rodziców:

 • racjonalne odżywianie,
 • higiena osobista,
 • higiena pracy w domu i szkole,
 • zdrowie psychiczne dzieci,
 • bezpieczeństwo,
 • problemy dot. wpływu biernego  palenia na zdrowie dzieci.

Materiały dodatkowe do programu:

Prezentacja multimedialna https://wsse.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2017/04/Program-edukacyjny-%E2%80%9EMoje-dziecko-idzie-do-szkoly%E2%80%9D.pdf 

Broszurka dla rodziców https://wsse.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2017/04/Broszurka-dla-rodzicow.pdf

Poradnik dla nauczyciela https://wsse.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2017/04/Poradnik-dla-nauczycieli.pdf

Koordynator powiatowy programu - mgr Angelina Podkasany - st. asystent

tel. kontaktowy: (17) 242 07 54  wew. 44