^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

PSSE Leżajsk

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

PSSE Leżajsk

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

St. asystent - inż. Edyta Federkiewicz

kontakt: (17) 242 07 54 wew. 39

Zakres obowiązków:

 • ewidencja i rejestr zachorowań na choroby zakaźne
 • opracowywanie zestawień statystycznych
 • prowadzenie zakupów na potrzeby stacji
 • ewidencja majątku PSSE w Leżajsku

 

 

 

 

 St. asystent SNZ  - mgr inż. Bogusław Federkiewicz

kontakt: (17) 242 07 54 wew. 50

Zakres obowiązków:

 • opiniowanie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie opinii o konieczności sporządzeniu raportu oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
 • uzgadnianie dokumentacji technicznej projektowanych obiektów oraz wydawanie opinii o możliwości przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych,
 • załatwianie spraw pracowniczych.

 

 

 

Starszy Asystent - mgr Angelina Podkasany

 

Stażysta - mgr Natalia Weber 

 

kontakt: (17) 242 07 54 wew. 44

 

Zadania Oświaty Zdrowotnej:

1. Koordynowanie działalności oświatowo – zdrowotnej podejmowanej w celu ukształtowania odpowiednich postaw
i zachowań zdrowotnych mieszkańców oraz budzenie aktywności społecznej na rzecz własnego zdrowia.

2. Podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia oraz metod zapobiegania chorobom poprzez:

 • rozpoznanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działania,
 • wdrażanie programów edukacyjnych,
 • współrealizowane programów o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim,
 • badanie poziomu wiedzy i zachowań zdrowotnych populacji ludzi w ich środowiskach,
 • monitorowanie i ocenianie podejmowanych działań,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych oraz edukacji związanej z realizacją programów prozdrowotnych
 • udzielanie pomocy metodycznej, organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom oświaty i wychowania oraz innym instytucjom i organizacjom w realizacji zadań prozdrowotnych,
 • koordynowanie działań prozdrowotnych w powiecie leżajskim,
 • współpraca z samorządami lokalnymi, lokalnymi mediami, organizacjami pozarządowymi,
 • wypożyczanie pomocy naukowych, literatury, filmów,
 • prowadzenie dokumentacji pracy działu, analiz i sprawozdawczości.

 

Dział Oświaty Zdrowotnej serdecznie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w realizację programów 
i jednocześnie zaprasza do dalszej współpracy.
Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania prozdrowotne przyniosą wymierne efekty w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań prozdrowotnych u dzieci i młodzieży.

 

 

 

  mgr Maria Wilk - Główna Księgowa

   mgr Agnieszka Sarzyńska - Z-ca Głównej Księgowej

  kontakt: (17) 242 07 54 wew. 35

 

Obsługa finansowo-księgowa Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Leżajsku

Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 13:00

 

Numer rachunku bankowego na który należy wpłacać należności z tytułu:

 • decyzji
 • upomnień
 • grzywien
 • faktur

Narodowy Bank Polski O.O. w Rzeszowie

13 1010 1528 0013 7122 3100 0000

 

Należności z tytułu mandatów karnych należy wpłacać na rachunek Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, wskazany na odcinku mandatowym.