Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia 

+48 22 25 00 115

St. asystent - mgr. Angelina Podkasany

 Mł. asystent mgr Natalia Weber 

 kontakt: (17) 242 07 54 wew. 44

 

Zadania Oświaty Zdrowotnej:

1. Koordynowanie działalności oświatowo – zdrowotnej podejmowanej w celu ukształtowania odpowiednich postaw 
i zachowań zdrowotnych mieszkańców oraz budzenie aktywności społecznej na rzecz własnego zdrowia.

2. Podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia oraz metod zapobiegania chorobom poprzez:

 • rozpoznanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działania,
 • wdrażanie programów edukacyjnych,
 • współrealizowane programów o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim,
 • badanie poziomu wiedzy i zachowań zdrowotnych populacji ludzi w ich środowiskach,
 • monitorowanie i ocenianie podejmowanych działań,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych oraz edukacji związanej z realizacją programów prozdrowotnych
 • udzielanie pomocy metodycznej, organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom oświaty i wychowania oraz innym instytucjom i organizacjom w realizacji zadań prozdrowotnych,
 • koordynowanie działań prozdrowotnych w powiecie leżajskim,
 • współpraca z samorządami lokalnymi, lokalnymi mediami, organizacjami pozarządowymi,
 • wypożyczanie pomocy naukowych, literatury, filmów,
 • prowadzenie dokumentacji pracy działu, analiz i sprawozdawczości.

Dział Oświaty Zdrowotnej serdecznie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w realizację programów 
i jednocześnie zaprasza do dalszej współpracy. 
Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania prozdrowotne przyniosą wymierne efekty w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań prozdrowotnych u dzieci i młodzieży.