Higiena Żywności i Żywienia 

+48 22 25 00 115

 St. asystent - mgr inż. Aneta Kałamarz

Mł. asystent - mgr Zuzanna Kudłak - Antosz 

Mł. asystent - mgr Grzegorz Kochan  

              kontakt: (17) 242 07 54 wew. 34             

        

Pracownicy oddziału prowadzą kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie: 

* warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego,

* warunków produkcji i obrotu kosmetykami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością.                                       

Urzędowa kontrola żywności sprawowana przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej polega na wykonywaniu czynności mających na celu sprawdzenie zgodności środków spożywczych i substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych, substancji wzbogacających i innych składników żywności przeznaczonych do produkcji żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością z obowiązującymi wymaganiami w zakresie warunków zdrowotnych żywności i żywienia, w tym znakowania żywności oraz warunków sanitarno-higienicznych produkcji i obrotu żywnością – w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności.