Epidemiologia 

+48 22 25 00 115

St. asystent mgr Mariusz Sarzyński   

Mł. asystent - Agnieszka Łyko

 St. asystent - mgr inż. Agnieszka Szykuła

Mł. asystent - mgr inż. Grażyna Czerwonka 

 kontakt: (17) 242 07 54 wew. 41

 

Do zadań Epidemiologii należą:

 • Prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych poprzez:

dokonywanie analiz i ocen stanu epidemiologicznego;

nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w  których udzielane są świadczenia zdrowotne w celu zapobiegania powstawania chorób zakaźnych;

rejestrowanie zgłoszeń podejrzeń i  zachorowań na choroby zakaźne i zakażenia oraz biologicznych czynników chorobotwórczych;

prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w  ogniskach zachorowań (lub zakażeń) w kierunku ustalenia źródła zakażenia oraz podejmowanie działań 
w  kierunku przecięcia dróg szerzenia się zachorowań i zakażeń i likwidacji źródła zakażenia.

likwidację zbiorowych ognisk zachorowań na choroby zakaźne – zapobieganie szerzeniu się zachorowań i opracowanie zbiorowych ognisk zatruć pokarmowych;

 • Współpraca z organami administracji państwowej, samorządami, placówkami służby zdrowia, policją, strażą miejską, strażą pożarną, Powiatową Inspekcją Weterynaryjną w likwidacji zagrożeń epidemiologicznych.
 •  Rejestrowanie i analizowanie zdarzeń dotyczących zagrożeń epidemiologicznych (w tym bioterroryzm).
 • Prowadzenie statystyki medycznej.
 • Przygotowywanie ocen sytuacji epidemiologicznej powiatu oraz stanu sanitarno – higienicznego placówek służby zdrowia.
 • Nadzór nad szczepieniami ochronnymi (obowiązkowe, zlecane), sporządzanie rocznych zamówień oraz dystrybucja szczepionek, nadzór nad warunkami przechowywania i transportu szczepionek z zachowaniem wymogów GDP i WHO.
 • Sporządzanie okresowych analiz stopnia uodpornienia dzieci w powiecie.
 • Propagowanie szczepień zalecanych.
 • Udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk biologicznych na zdrowie ludzi.
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników służby zdrowia,  uczestniczenie w szkoleniach zewnętrznych 
  i wewnętrznych
 • Przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym 
  i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.