Pracownia Higieny Komunalnej 

+48 22 25 00 115

St. asystent - mgr Katarzyna Filarowska- urkowska

Mł. asystent - mgr inż. Anna Szamik

 kontakt: (17) 242 07 54 wew. 46

 

Badania laboratoryjne jakości wody:

  • przeznaczonej do spożycia
  • z basenów kąpielowych
  • z kąpielisk opartych na wodach powierzchniowych

 W ramach badań wód wykonywane są analizy:

- mikrobiologiczne (ogólna liczba bakterii, bakterii z grupy coli, Escherichia coli,  gronkowce koagulazo-dodatnie, enterokoki, pseudomonas aeruoginosa).

fizyko – chemiczne (barwa, mętność, odczyn pH, przewodność elektryczna właściwa, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, twardość, tlen rozpuszczony, biochemiczne zapotrzebowanie tlenu – BZT 5).

 

Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z polskimi i międzynarodowymi normami oraz własnymi procedurami badawczymi.

 Kompetencje pracowników do wykonania badań i jakości świadczonych usług potwierdzone są przez systematyczne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości.