Komórki organizacyjne -->

+48 22 25 00 115

Przyjmowanie prób:

 •  Próbki na nosicielstwo SS do książeczek zdrowia przyjmowane są:

od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-11:00

 • Próbki do diagnostyki mikrobiologicznej przyjmowane są:

 od poniedziałku do środy w godz. 7:30-11:00

 

 

Wydawanie wyników: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:05

  mgr Maria Wilk Główna Księgowa

   mgr Agnieszka Sarzyńska Z-ca Głównej Księgowej

  kontakt: (17) 242 07 54 wew. 35

 

Obsługa finansowo-księgowa Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Leżajsku

Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 13:00

 

Numer rachunku bankowego na który należy wpłacać należności z tytułu:

 • decyzji
 • upomnień
 • grzywien
 • faktur

Narodowy Bank Polski O.O. w Rzeszowie

13 1010 1528 0013 7122 3100 0000

 

Należności z tytułu mandatów karnych należy wpłacać na rachunek Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, wskazany na odcinku mandatowym.

St. asystent - mgr. Angelina Podkasany

 Mł. asystent mgr Natalia Weber 

 kontakt: (17) 242 07 54 wew. 44

 

Zadania Oświaty Zdrowotnej:

1. Koordynowanie działalności oświatowo – zdrowotnej podejmowanej w celu ukształtowania odpowiednich postaw 
i zachowań zdrowotnych mieszkańców oraz budzenie aktywności społecznej na rzecz własnego zdrowia.

2. Podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia oraz metod zapobiegania chorobom poprzez:

 • rozpoznanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działania,
 • wdrażanie programów edukacyjnych,
 • współrealizowane programów o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim,
 • badanie poziomu wiedzy i zachowań zdrowotnych populacji ludzi w ich środowiskach,
 • monitorowanie i ocenianie podejmowanych działań,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych oraz edukacji związanej z realizacją programów prozdrowotnych
 • udzielanie pomocy metodycznej, organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom oświaty i wychowania oraz innym instytucjom i organizacjom w realizacji zadań prozdrowotnych,
 • koordynowanie działań prozdrowotnych w powiecie leżajskim,
 • współpraca z samorządami lokalnymi, lokalnymi mediami, organizacjami pozarządowymi,
 • wypożyczanie pomocy naukowych, literatury, filmów,
 • prowadzenie dokumentacji pracy działu, analiz i sprawozdawczości.

Dział Oświaty Zdrowotnej serdecznie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w realizację programów 
i jednocześnie zaprasza do dalszej współpracy. 
Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania prozdrowotne przyniosą wymierne efekty w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań prozdrowotnych u dzieci i młodzieży.

 

 

St. asystent - inż. Edyta Federkiewicz

kontakt: (17) 242 07 54 wew. 49 

Zakres obowiązków:

 • ewidencja i rejestr zachorowań na choroby zakaźne
 • opracowywanie zestawień statystycznych
 • prowadzenie zakupów na potrzeby stacji
 • ewidencja majątku PSSE w Leżajsku

 

RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Szczepankiewicz

kontakt: (17) 242 07 54 wew. 50