^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

PSSE Leżajsk

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

PSSE Leżajsk

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Historia PSSE w Leżajsku

W 1917 roku rozpoczęło się na ziemiach polskich organizowanie polskiej służby zdrowia. W obawie przed narastającymi epidemiami w lutym 1917 roku w Departamencie Spraw Wewnętrznych Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego powstał referat zdrowia publicznego, który stopniowo przekształcił się w dyrekcje służby zdrowia publicznego, zajmującą się zagadnieniami sanitarno-epidemiologicznymi. Równocześnie organizowano okręgowe i powiatowe urzędy zdrowia, które były organami wykonawczymi w terenie.
W listopadzie 1918 roku utworzony został Państwowy Centralny Zakład Epidemiologiczny. Był on jednostką rządową, która w październiku 1921 roku przekształcona została w Państwowy Zakład Epidemiologiczny, a później w Państwowy Zakład Higieny.
W styczniu 1919 roku, a więc po odzyskaniu niepodległości Naczelnik Państwa - Józef Piłsudski dekretem powołał do życia Ministerstwo Zdrowia Publicznego. Do zakresu działania tego Ministerstwa, zgodnie z zasadniczą Ustawą Sanitarną z dnia 19 lipca 1919 roku, należało m.in. zwalczanie chorób zakaźnych ostrych i przewlekłych.
Do wybuchu II wojny światowej trwały prace organizacyjne nad tworzeniem filii PZH na terenie całego kraju .W 1939 roku istniało ich 13. Dzięki wszechstronnej walce z chorobami zakaźnymi, kontroli produktów spożywczych, nadzorowi nad spełnianiem odpowiednich norm przez wodę do picia, szkoleniu pracowników służby sanitarno - epidemio-logicznej, PZH był główną instytucją zdrowia publicznego w Polsce okresu międzywojennego. Na mocy dekretu z dnia 11 kwietnia 1945 roku utworzono Ministerstwo Zdrowia. W roku 1946 uchwalona została ustawa o nadzorze nad lecznictwem, która przyznała Ministrowi Zdrowia zwierzchni nadzór i naczelne kierownictwo nad leczeniem w państwie polskim.
Organizację organów terenowych służby zdrowia regulowała uchwała Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1950 roku. Na szczeblu wojewódzkim organami administracji służby zdrowia były wydziały zdrowia prezydiów wojewódzkich rad narodowych. Organami służby zdrowia na szczeblu powiatowym były wydziały zdrowia prezydiów powiatowych (miejskich) rad narodowych.

Zakres działania Ministra Zdrowia w dziedzinie spraw sanitarno-epidemiologicznych sprecyzowany został dekretem z dnia 14 sierpnia 1954 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zgodnie z tym dekretem Państwowa Inspekcja Sanitarna działała w oparciu o społeczne zakłady służby zdrowia z zapleczem laboratoryjno-badawczym. Dyrektorem każdej stacji był zawsze Państwowy Inspektor Sanitarny Wojewódzki lub podległy mu służbowo i merytorycznie Inspektor Powiatowy.
Z dniem 1 września 1985 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ustawa ta ze znacznymi zmianami dotyczącymi szczególnie struktury organizacyjnej Inspekcji obowiązuje do chwili obecnej. Zasadnicze zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej dokonane zostały w związku z wprowadzeniem w 1999 roku reformy ustrojowej kraju. Z dniem 1 stycznia 1999 r. Inspekcja Sanitarna z państwowego organu rządowej administracji specjalnej została przekształcona w rządoąa zespoloną inspekcję sanitarną na szczeblu wojewódzkim, a na szczeblu lokalnym weszła w skład powiatowej inspekcji zespolonej. Z byłych 49 wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych utworzono 16 wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych odpowiadających strukturze administracyjnej kraju, a z pozostałych 33 utworzono oddziały zamiejscowe tych stacji.
Z kolei terenowe stacje sanitarno-epidemiologiczne przekształcono w powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne. których liczba stale powiększała się o nowo zorganizowane stacje w powiatach, w których do końca 1998 r. nie było siedzib stacji sanitarno-epidemiologicznych.
W dniu 1 stycznia 2002 roku weszła w życie ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 roku o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 128, poz. 1407). Wprowadzone przedmiotową ustawą zmiany przepisów umiejscawiały organy Inspekcji Sanitarnej w zespolonej administracji rządowej stopnia wojewódzkiego.
Z przedmiotowymi zmianami wiązała się, dokonana ustawą z dnia 1 marca 2002 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 37 poz. 3 29), zmian nazwy Inspekcji na Państwową Inspekcję Sanitarną oraz odpowiednio jej organów na Oaństwowego (wojwódzkiego, powiatowego, granicznego) Inspektora Sanitarnego.
Obecnie Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje swoje zadania w opar­ciu o strukturę 349 stacji sanitarno - epidemiologicznych (16 województw, 318 powiatowych, 15 granicznych) zlokalizowanych na terenie całego kraju.


Inspektorzy/ Dyrektorzy Inspekcji Sanitarnej w Leżajsku:

 • 1956 - 1968                         Leon Cebulak
 • 1968 - 1971                         lek. med. Tadeusz Karakuła
 • 1972 - 09.1976                    Janusz Maria Schwaizer
 • 09.1976 - 12.1976               kierowali Stacją oddelegowani pracownicy WSSE w Rzeszowie mgr Władysław
 •                                             Abramczyk oraz lek. wet. Jan Mach
 • 27.12.1976 - 31.05.2000     lek. med. Stanisław Słychan
 • 01.06.2000 - 31.07.2000     p.o. mgr inż. Aleksandra Drozdowska
 • 01.08.2000 - nadal             lek. med. Leszek Solarz

Aktualnie zatrudnienie w PSSE w Leżajsku wynosi 35 osób (34,5 etatów), w tym:

 • w Oddziale Nadzoru Sanitarnego - 20 osób
 • w Laboratorium Mikrobiologii i Analiz Fizyko-Chemicznych - 9 osób
 • pozostałe osoby są zatrudnione w dziale administracyjno-ekonomicznym i prawnym - 6 osób

Struktura wykształcenia:

 • wyższe   - 24 osób
 • średnie  - 8 osób
 • zawodowe - 3 osoby