Strona główna 

+48 22 25 00 115

Strona główna

OSOBA PRZEBYWAJACA NA OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNIE, wynikającej z mocy prawa (bez wydawania decyzji Inspektora Sanitarnego) w celu usprawiedliwienia nieobecności w pracy oraz wypłaty za okres jej trwania, wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty w/w świadczenia pieniężnego PISEMNE OŚWIADCZENIE potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny.

Przepisy prawa nie wymagają, aby przebywanie na obowiązkowej kwarantannie poparte było zaświadczeniem wydawanym przez Inspekcję Sanitarną.

OŚWIADCZENIE dla PRACODAWCY POWINNO ZAWIERAĆ:

1) dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę,

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, jeżeli go posiada,

c) serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli,

2) dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dzień jej zakończenia,

3) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę.

Można również skorzystać z gotowego wzoru oświadczenia umieszczonego na stronie ZUS

Link do oświadczenia

PRACODAWCA lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, może wystąpić do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leżajsku w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu. We wniosku, który składa PRACODAWCA należy zawrzeć: dane osobowe pracownika oraz okres odbywania obowiązkowej kwarantanny. Wystąpienie takie wymaga uzasadnienia.

Podstawa prawna: § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.1356, 2020 z późn. zm.)

+48 222 500 115

Całodobowa infolinia dla obywateli w sprawach kwarantanny i zdrowia

Chcesz uzyskać odpowiedzi online? Pytania i odpowiedzi oraz chaty 24/7 dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

W innych sprawach telefon dyżurny +48 692 416 055

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

 

 

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Leżajsku lek. med. Leszek Solarz

W sprawie skarg i wniosków przyjmuje: w każdą środę w godz. od 9:00 do 11:00

 

Z polityki Jakości według PSSE w Leżajsku

Podstawowym celem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Leżajsku jest tworzenie warunków sprzyjających zachowaniu zdrowia mieszkańców powiatu leżajskiego, w szczególności poprzez promowanie zasad zdrowego stylu życia, czuwanie nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz zdrowotnym wody, poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności przeciwepidemicznej.

Powyższe cele realizowane są poprzez działalność kontrolną, badawczą oraz oświatową w oparciu o wypełnianie zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w głownej mierze skierowanych na:

 • ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz warunków środowiskowych,
 • identyfikację i szacowanie skali zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych,
 • zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych, zawodowych i innych chorób cywilizacyjnych,
 • kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań społeczeństwa,
 • wykonywanie badań laboratoryjnych, zarówno w ramach działalności kontrolnej jak i usługowej.

Działania te prowadzone są w środowisku pracy, zamieszkania, wychowania i wypoczynku.

Dla skutecznej realizacji polityki jakości, w poczuciu odpowiedzialności za jakość wykonywanych badań, jak również w celu spełnienia wymagań zawartych w regulacjach prawnych i normalizujących Unii Europejskiej, w PSSE został wdrożony system zarządzania spełniający wymagania norm:

 • PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorujących" - system potwierdzony przez Polskie Centrum Akredytacji. Nr akredytacji AB 491
 • PN-EN ISO/IEC 1720 "Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych" - system wdrożony , utrzymywany i doskonalony - nie potwierdzony przez stronę trzecią 

 W reakcji na zmieniające się wymagania przepisów prawa oraz w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania klientów system ten jest stale doskonalony.

Niniejsza polityka jakości, jak i strategiczne cele jakościowe są ściśle powiązane z polityką i celami Państwowego Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie i obejmują następujące kierunki działań:

 • poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa podkarpackiego, a w szczególności powiatu leżajskiego poprzez działania zapobiegawcze i bieżące określone w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i wytycznych do działań na dany rok ustalonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego;
 • działania wynikające z zadań Wojewody Podkarpackiego i Starosty Leżajskiego;
 • działania własne w obrębie powiatu, ustalone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w oparciu o aktualną sytuację sanitarno-epidemiczną;
 • realizacja rozporządzeń, dyrektyw dotyczących dostosowania sprawowanego nadzoru sanitarnego do wymogów Unii Europejskiej;
 • podnoszenie kwalifikacji i skuteczności działania personelu;
 • szkolenie pracowników w zakresie dziłalności struktur Unii Europejskiej zajmujących się ochroną zdrowia publicznego;
 • oszczędna gospodarka środkami finansowymi.

Mieszalne cele operacyjne na dany rok, ustalone są podczas przeglądów zarządzania, a ich realizacja jest na bieżąco oceniana. Ponadto kierunki działań PSSE określone są w planie zasadniczych przedsięwzięć na dany rok.

 • Za prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania w Oddziale Nadzoru Sanitarnego odpowiada Kierownik Jakości Nadzoru.
 • Za prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania w Laboratorium odpowiada Kierownik Jakości Laboratorium.
 • Za system zarządzania, politykę jakości oraz jej realizację odpowiadam osobiście.